Algemene voorwaarden - Porsche Centrum Leusden
Let op!

U gebruikt een verouderde browser. De website van Porsche Centrum Leusden is niet geoptimaliseerd om in deze browser te werken.

U kunt hierdoor problemen met de website ervaren. Wij raden u aan gebruik te maken van Google Chrome of Firefox om de website te bekijken.

Akkoord

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

I Algemeen

1. Definitie: “wij”, “ons” en “onze”, iedere onderneming die een beroep doet op deze algemene verkoop – en leveringsvoorwaarden.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met ons gesloten koopovereenkomsten betreffende auto’s dan wel onderdelen daarvan en overige toebehoren, alsmede op overeenkomsten tot keuring, taxatie, reparatie en onderhoud aan auto’s.

3. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van koper naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de eventueel door koper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.

 

II Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. Al onze aanbiedingen onder andere wat betreft prijzen, modellen en uitvoering zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order door ons schriftelijk of langs elektronische weg is geaccepteerd. Wij zijn tevens gerechtigd genoegen te nemen met een mondelinge overeenkomst, indien schriftelijke of elektronische vastlegging is uitgebleven.

3. Aanvullingen op en/of wijzigingen van tot stand gekomen overeenkomsten, waaronder annuleringen van gesloten overeenkomsten, gelden slechts indien en voor zover zij door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

4. Alle overeenkomsten, wijzigingen daaronder begrepen, worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door onze directie. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan binnen vijf werkdagen na ondertekening van de koopovereenkomst c.q. orderbevestiging, indien de directie binnen die periode niet heeft laten blijken de order niet te accepteren.

 

III Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden onze verkoopprijzen voor levering af bedrijf.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn onze verkoopprijzen inclusief BTW, BPM en rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage, beheerbijdrage en leges.

3. Ook nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen kunnen wijzigingen in rechten, belastingen, accijnzen, recyclingbijdrage, beheerbijdrage en leges aan de koper worden doorberekend.

4. Naast de in lid 3 van dit artikel genoemde prijswijzigingen mogen tevens prijsverhogingen door de fabrikant en/of importeur aan de koper worden doorberekend. Indien een prijsverhoging, zoals bedoeld in dit artikellid, binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, heeft de koper het recht om binnen één week na de kennisgeving van de prijswijziging de overeenkomst te ontbinden.

5. Indien de koper gebruik maakt van zijn recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel, dient hij aan ons een vergoeding te betalen van de gemaakte kosten, die zijn vastgesteld op 1% van de catalogusprijs inclusief BTW en BPM.

6. Een (algemene) prijsverlaging, die wordt doorgevoerd na het aangaan van de koopovereenkomst, maar voor de feitelijke levering, geeft de koper geen aanspraak op zodanige prijsverlaging.

 

IV Mutaties

1. Wij zijn gerechtigd zonder voorkennis of medeweten van koper technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de verkochte auto’s, hun uitrusting en/of onderdelen zonder dat koper daaraan enigerlei recht zou kunnen ontlenen.

 

V Termijnen

1. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.

2. Indien een fatale termijn is overeengekomen zijn wij eerst in gebreke nadat 21 dagen zijn verstreken nadat de schriftelijke ingebrekestelling ons heeft bereikt, e.e.a. onverlet het bepaalde in artikel X.

3. Wij zijn eerst in gebreke nadat 21 dagen zijn verstreken sedert de schriftelijke ingebrekestelling ons heeft bereikt, e.e.a. onverlet het bepaalde in artikel X.

 

VI Levering en risico overgang

1. Levering geschiedt na (schriftelijke) aankondiging te onzer keuze:

a. door ter beschikkingstelling van het verkochte aan ons adres:

b. door aflevering van het verkochte aan het adres van koper in Nederland.

2. Bij ter beschikkingstelling van het verkochte aan ons adres ten behoeve van koper dient koper binnen vijf dagen, nadat het verkochte ter beschikking staat, het verkochte af te halen.

3. Bij aflevering van het verkochte door ons aan het adres van koper dient koper onmiddellijk af te nemen.

4. Indien koper het verkochte niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn afhaalt of het verkochte niet conform lid 3 van dit artikel afneemt, zijn wij gerechtigd stallingskosten in rekening te brengen conform het in ons bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief. Het risico voor beschadiging en/of tenietgaan is voor koper. Onverminderd het bepaalde in artikel Xll gaat het risico op de koper over vijf dagen nadat het verkochte ter beschikking staat van koper dan wel met onmiddellijke ingang indien het verkochte door ons aan (het adres van) koper wordt afgeleverd.

 

VII Betalingen

1. Wij zijn gerechtigd van het door de koper verschuldigde bedrag te allen tijde vooruitbetaling te verlangen (in ieder geval) tot een beloop van 25% daarvan. De factuur betrekking hebbende op de vooruitbetaling dient te zijn voldaan voordat levering van het gekochte heeft plaatsgevonden.

2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling, zonder verrekening, ook van de bijkomende kosten, voor of bij afname of aflevering van het verkochte plaats te vinden. Wij accepteren uitsluitend betaling via pin of bankoverschrijving. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen. Aan creditcardbetalingen kunnen wij voorwaarden verbinden en cashbetalingen of stortingen op onze bankrekening kunnen wij weigeren of terugdraaien.

3. Indien koper het verkochte niet heeft afgehaald binnen de in artikel VI lid 2 vermelde termijn, of conform artikel Vl lid 3 heeft afgenomen, wordt hem de factuur betreffende het verkochte toegezonden, welke terstond betaald dient te worden. Als vervaldatum geldt de dag van verzending van deze factuur. Geschiedt de aflevering aan het adres van koper dan geldt als vervaldatum de dag van ontvangst van de factuur.

4. In geval koper een of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is koper met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als de uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop koper de geldsom heeft voldaan aan ons de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd over alle te late betalingen.

5. Tevens is koper de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd Buitengerechtelijke incasso- kosten zijn alle kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van de door koper uit de overeenkomst ver- schuldigde bedragen te geraken, zoals declaraties van advocaten en procureurs, deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform de Wet Incassokosten.

 

VIII lnkoop

1. Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing, indien wij een auto inkopen in geval van verkoop (zogenaamde inruil), wanneer de

koper/aanbieder:

- een particulier is, die zelf geen aftrek van voorbelasting heeft genoten;

- een (overheids)instelling is, niet ondernemer zijnde

- een ondernemer is, die de auto uitsluitend voor vrijgestelde prestaties heeft gekocht:

- een kleine ondernemer is, die van de administratieve verplichtingen is ontheven op grond van artikel 25, lid 3 van de Wet op de

Omzetbelasting 1968:

- een andere (geautoriseerde) wederverkoper is, die de margeregeling toepast, in die zin dat slechts BTW over de marge verschuldigd is

2. Bij iedere inkoop vindt een taxatie plaats door een door ons aan te wijzen taxateur, die een rapport opmaakt van de toestand, waarin de auto zich bevindt.

3. Koper/aanbieder dient in te staan voor de informatie die hij geeft over het schadeverloop van de in te ruilen auto.

4. Aan deze taxatie zijn wij evenwel niet langer gebonden dan 14 dagen na de dag der taxatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5. Op de dag van overdracht van de in te kopen auto dient deze in dezelfde staat te verkeren als op het ogenblik van taxatie.

6. Indien de overdracht van de in te kopen auto plaatsvindt, nadat de termijn in lid 4 genoemd verstreken is en/of indien de in te kopen auto niet meer in dezelfde staat verkeert als op het ogenblik der taxatie, zijn wij gerechtigd opnieuw een taxatie te laten verrichten. Indien de taxatiewaarde dan lager uitvalt, kan aanbieder/koper geen rechten meer ontlenen aan de eerdere taxatie. De koper is vervolgens gerechtigd om (i) de lagere taxatiewaarde te accepteren of (ii) van inruil af te zien. In beide gevallen blijft de koper echter gebonden aan de reeds gesloten koopovereenkomst.

7. De in te kopen auto(‘s) dient (dienen) te worden geleverd bij levering van de verkochte auto(‘s).

8. lndien koper/aanbieder bij verkoop van een nieuwe auto tegen inkoop van een auto de in te kopen auto blijft berijden in afwachting van de levering van de nieuwe, wordt de in te kopen auto eerst ons eigendom, nadat de feitelijke levering aan ons heeft plaatsgevonden. Tot die datum is het risico voor de in te kopen auto voor de koper/aanbieder.

9. De in te kopen auto dient bij de feitelijke levering voorzien te zijn van een geldig kentekenbewijs (deel I en deel II) en een overschrijvingsbewijs. Indien een of meerdere van bovenstaande papieren ontbreekt, behouden wij ons het recht voor, voor het verkrijgen van een nieuw kentekenbewijs en de daarmee verband houdende waardevermindering. koper/aanbieder kosten in rekening te brengen. Bovendien dient koper/aanbieder de auto in dat geval in te leveren met een tijdelijk kentekenbewijs.

10. In geval van inkoop dient de (particuliere) koper/aanbieder als bedoeld in lid 1. o.g.v. de toepasselijke BTW regelgeving over inruil van gebruikte roerende zaken, een inkoopverklaring in te vullen en te ondertekenen.

11. De overeenkomst met betrekking tot de inruil/inkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van schriftelijke goedkeuring door onze directie. Het bepaalde in artikel II, lid 4. is van overeenkomstige toepassing.

 

IX Schadetaxatie

Indien wij een schadetaxatie hebben, verricht zullen wij aan koper/opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten in rekening brengen, met een minimum van €100 exclusief BTW. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien aan ons een opdracht tot reparatie wordt verstrekt, dan wel de levering van een (andere) auto met ons wordt overeengekomen.

 

X Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

1. Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien wij daartoe gehinderd zijn als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan onze schuld (waaronder begrepen niet of niet tijdige levering aan ons door onze toeleveranciers), noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.

2. Wij zijn in geval van blijvende overmacht gerechtigd de overeenkomst met koper buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de termijnen van de overeenkomst met koper te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke overmacht geldt.

 

XI Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van alle door ons aan koper verkochte zaken blijft bij ons zolang koper onze vorderingen uit hoofde van de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of andere overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang koper onze vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door koper van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

2. Koper is vóór volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het verkochte aan derden in gebruik af te staan, te verpanden of aan derden over te dragen.

3. In het geval een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde zaken heeft gekregen en deze derde de verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt koper zich nu reeds voor alsdan een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover mogelijk te vestigen op de vordering die koper op deze derde heeft.

 

XII Garantie en aansprakelijkheid

1. Door ons geleverde auto’s alsmede onderdelen, worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven (fabrieks-) garantie conform de door ons afgegeven garantiebrochure of enig ander door ons verstrekt garantiebewijs. lndien enige bepaling in deze garantiebrochure of in het garantiebewijs voorkomende, door koper niet wordt nagekomen, vervalt de garantie. In ieder geval vervalt de garantie, indien koper op ondeskundige wijze met het verkochte is omgegaan of gedurende de garantietermijn technische verandering in onderdelen of uitrustingsstukken van het gekochte heeft aangebracht of doen aanbrengen door niet geautoriseerde derden, die direct of indirect in verband staan met datgene waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan.

2. lndien een onderdeel binnen de garantietermijn van de auto wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van de auto ook op dit vervangen onderdeel van kracht (“geen garantie op garantie”).

3. Onverminderd de garantiebepalingen, de beperkingen daaraan gesteld door de wet alsmede door die Europese wet- en regelgeving, die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd, sluiten wij terzake van de door ons afgeleverde zaken en verrichte (reparatie)werkzaamheden uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze werknemers en/of hulppersonen.

4. lndien en voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofden dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe wij verzekerd zijn.

5. lngeval wij door de importeur en/of de fabrikant worden geattendeerd op een gebrek aan een door ons geleverde auto, dan wel nieuw onderdeel, dat leidt tot een zogenaamde terugroepactie, dan stellen wij koper daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. lndien koper zich

na deze schriftelijke kennisgeving niet onverwijld tot ons wendt, kunnen alle mogelijke aanspraken van koper uit dien hoofde komen te vervallen. Dit brengt met zich mee dat wij, noch de importeur, noch de fabrikant aansprakelijk zijn voor de dientengevolge door koper geleden en te lijden schade.

6. Koper is ervan op de hoogte dat wij enkel gerechtigd zijn de auto te verkopen aan een eindgebruiker (al dan niet via een aankoopagent) en Koper garandeert dat hij/zij de auto niet koopt voor wederverkoopdoeleinden.

 

XIII Reparaties

1. Onze aanbiedingen betreffende prijzen van reparatie en reparatieduur zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend.

2. Wij kunnen het retentierecht uitoefenen op de auto, indien de koper/opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door ons verrichte werkzaamheden betreft. Wij kunnen het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil aanhangig is gemaakt bij een rechter.

3. lndien na uitvoering van de ons opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de koper/opdrachtgever de betreffende

auto niet binnen een week na laatstbedoeld tijdstip is afgehaald, zijn wij gerechtigd om stallingskosten in rekening te brengen conform het in ons bedrijf geldende tarief. Stalling geschiedt voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever, behoudens ingeval er sprake is van schade die rechtstreeks het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

4. Vervangen materialen of zaken worden alleen aan de koper/opdrachtgever ter beschikking gesteld indien deze zulks uitdrukkelijk wenst en zulks tevoren aan ons kenbaar maakt. In het andere geval worden de materialen ons eigendom zonder dat de koper/opdrachtgever ter zake enige vergoeding aan ons in rekening kan brengen.

5. Garantie op de reparaties strekt zich uit tot 2 jaar na uitvoering daarvan, onverminderd de beperkingen daaraan gesteld door de wet, alsmede door die Europese wet- en regelgeving die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd. Elke aanspraak op garantie vervalt indien niet geautoriseerde derden zonder onze voorkennis en/of toestemming, werkzaamheden hebben verricht die in verband kunnen worden gebracht met de door ons verrichte montage, herstel en/of onderhoudswerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.

 

XIV Klachten en verjaring

1.Klachten behoren binnen 8 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door koper/opdrachtgever schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Bij zichtbare gebreken dient de koper/opdrachtgever de gebreken onmiddellijk bij aflevering te melden aan ons, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Een koper/opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon/consument dient in afwijking van het voorgaande binnen twee maanden na de datum waarop de klacht is ontdekt, deze schriftelijk bij ons in te dienen.

2. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat koper/opdrachtgever of niet geautoriseerde derden iets aan het (de) object(en) hebben veranderd of gerepareerd dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van ons is geschied en in noodgevallen waarin koper zich vooraf onmogelijk met ons heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin ons terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.

3. Alle aanspraken jegens ons vervallen van rechtswege indien deze niet binnen een jaar na hun ontstaan schriftelijk bij ons zijn ingediend. In afwijking van het voorgaande verjaren aanspraken van natuurlijke personen die niet handelen in de uitvoering van een beroep of bedrijf (consumenten) na het verstrijken van een termijn van twee jaar vanaf het ontstaan van een aanspraak.

 

XV Ontbinding

1. Onverminderd ons recht nakoming te vorderen zijn wij gerechtigd in te stemmen met een verzoek van de koper om de overeenkomst te beëindigen. In dat geval dient de koper binnen 10 dagen na de acceptatie van de annulering onze schade te vergoeden die hierbij is vastgesteld op 15% van de catalogus prijs inclusief BTW en BPM, exclusief eventuele inruil als schadevergoeding.

2. De koper is geen annuleringskosten verschuldigd, indien de koper in geval van een verkoop op afstand de overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden op grond van art. 6:230o BW.

3. Wij kunnen, naast de overige aan ons toekomende rechten, de koopovereenkomst met koper te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens koper door middel van een schriftelijke mededeling aan de koper opschorten en/of ontbinden, indien (i) koper een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, ii) de koper of het land waarin koper actief is op een Nederlandse, Europese, Engelse of Amerikaanse sanctielijst vermeld staat of komt te staan voor aflevering van het voertuig en/of (iii) koper niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van koper is aangevraagd, indien surseance van betaling is aangevraagd, namens koper een verzoek tot toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling wordt gedaan, dan wel deze ten aanzien van koper wordt uitgesproken of indien koper zijn bedrijf staakt en/of beslag onder koper wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven. In het geval wij de overeenkomst ontbinden is de koper aan verkoper een vooraf vastgestelde schadevergoeding van 15% van de catalogus prijs inclusief BTW en BPM, exclusief eventuele inruil als schadevergoeding verschuldigd.

4. lndien een der in lid 3 van dit artikel omschreven situaties zich voordoet, dan rust op koper de plicht ons daarvan onverwijld in kennis te stellen.

 

XVI Consumenten: koop op afstand

1. In het geval de koper een consument is die zijn aankoop op afstand heeft gedaan, gelden uitsluitend de regels over het herroepingsrecht. Artikelen XVI en XVII zijn niet van toepassing op niet-consumenten.

2. Bij aankoop van de auto heeft de koper het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende een periode van veertien dagen die aanvangt op de dag na ontvangt van de auto door of namens koper.

3. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met de auto, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

a. koper zal de auto slechts gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de auto vast te stellen;

b. er is een maximum kilometrage toegestaan van 500 km tijdens deze bedenktijd;

c. koper is verplicht om de auto gedurende deze afdoende te verzekeren;

d. alle verkeersregels en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving dienen door koper nageleefd te worden;

e. de auto dient door koper na gebruik afgesloten te worden waarbij eventuele aanwezige beveiliging gebruikt dient te worden;

f. storingen, gebreken of andere problemen met de auto dienen terstond door koper aan ons te worden gemeld; en

g. schade aan de auto dient door een merk erkend schadeherstelbedrijf te zijn gerepareerd.

4. Teneinde recht te behouden op terugbetaling van de volledige koopsom in geval van herroeping, dient de auto te naam te zijn gesteld

op de koper en is het koper in ieder geval niet toegestaan om:

a. een pandrecht te vestigen op de auto of deze anderzijds te bezwaren;

b. Meer dan 500 kilometers met de auto te rijden voordat de auto bij ons is geretourneerd;

c. De auto te retourneren zonder dat deze in nieuwestaat verkeert (bijvoorbeeld schade heeft opgelopen tijdens de bedenktijd);

d. De auto te retourneren met schade of bovenmatige slijtage;

e. Iets aan de auto te verwijderen c.q. aan te passen c.q. toe te voegen, behoudens eventuele noodzakelijke vloeistoffen voor redelijk

gebruik tijdens de bedenktijd;

f. De auto te retourneren terwijl deze (al dan niet herstelde) schade heeft opgelopen tijdens de bedenktijd;

g. De auto te gebruiken onder invloed van alcohol, drugs of andere middelen welke de rijvaardigheid beïnvloeden;

h. Meer passagiers te vervoeren dan de passagierscapaciteit van de auto;

i. De verkeerde brandstof te gebruiken;

j. De auto buiten Nederland te gebruiken;

k. De auto te zwaar te beladen;

l. De auto te gebruiken voor commercieel personenvervoer, rijopleidingen, straatrace, rally wedstrijden, vervoer van giftige c.q. Anderszins gevaarlijke stoffen, op off road wegen, veiligheidstrainingen etc.;

m. De auto te gebruiken buiten de directe eerstelijns familiekring;

n. De auto te verhuren c.q. beschikbaar te stellen aan derden;

o. De auto op enige andere onzorgvuldige, onvoorzichtige, onachtzame of onrechtmatige wijze te gebruiken; en

p. De auto te verkopen en/of over te dragen aan een andere persoon of entiteit.

5. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 6:230s en in artikel 7:11 van het Burgerlijk Wetboek draagt de koper tijdens de bedenktijd het risico voor verlies of beschadiging van de auto, tot het moment dat de auto bij ons is afgeleverd.

6. Indien koper in strijd handelt met een of meerdere van de bepalingen zoals benoemd in de voorgaande leden dan wel de auto op een andere manier heeft gebruikt dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken of de werking van de auto vast te stellen, dan is koper jegens verkoper aansprakelijk voor de waardevermindering van de auto veroorzaakt door dat handelen. Het  bedrag van de waardevermindering wordt, indien nodig geacht door ons, bepaald door een door ons aan te wijzen onafhankelijke expertisebureau en is bindend voor ons en koper. De kosten van het expertisebureau komt voor onze rekening.

7. Wij zullen het rapport van het expertisebureau ter beschikking stellen aan koper, alsmede de financiële consequenties hiervan.

8. Indien wij of het onafhankelijk expertisebureau stelt dat:

a. de auto in waarde is verminderd als gevolg van gebruik in strijd met artikel XVI en XVII; en/of

b. er meer dan 500 kilometer met de auto is gereden;

is koper de in het door ons of het expertisebureau opgemaakte rapport benoemde bedragen terstond aan ons verschuldigd. Deze bedragen zijn direct opeisbaar en/of kunnen door ons verrekend worden met het terugbetalen van koopprijs.

9. Indien koper niet tevens degene is op wiens naam de auto te naam is gesteld, kan hij geen gebruikmaken van het herroepingsrecht. Koper blijft verantwoordelijk voor alle wettelijk verplichtingen, vergoedingen en kosten die verschuldigd zijn of worden terwijl de auto op uw naam stond, zoals motrotrijtuigenbelasting, onbetaalde (parkeer)tickets, boetes en toepasselijke belastingen.

10. Wanneer de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, moet de koper de auto onbezwaard aan ons overdragen.

 

XVII Uitvoering van het herroepingsrecht en kosten

1. Om het contract te herroepen dient koper ons binnen de herroepingstermijn van veertien dagen duidelijk te informeren over de herroepingsbeslissing. Dit kan door gebruik te maken van het modelformulier voor het uitoefenen van het herroepingsrecht, dit modelformulier is op onze website te vinden. Koper mag ook op een andere duidelijke ondubbelzinnige manier de herroepingsbeslissing aan ons bezorgen.

2. Koper dient de auto (inclusief originele uitvoering en alle onderdelen en accessoires die met de auto kwamen) zonder onnodige vertraging en uiterlijk veertien dagen na de dag waarop de koper ons overeenkomstig het vorige lid heeft geïnformeerd over de herroepingsbeslissing, terugbrengen aan ons. De kosten van het terugbrengen (retourkosten) van de auto zijn voor rekening van de koper. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.

3. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, wordt daarmee enkel de koop van de auto als ontbonden beschouwd. Aanvullend geldt dat eventuele andere overeenkomsten met derden voor rekening en risico van koper komen om te ontbinden.

4. Koper verklaart nu reeds voor alsdan alle door ons gewenste medewerking te verlenen aan het zo spoedig mogelijk wijzigen van de tenaamstelling van de auto bij de dienst Wegverkeer (RDW). Zonder deze handeling wordt het recht tot terugbetaling van de koopsom – eventueel verminderd met de geconstateerde waardevermindering – opgeschort.

5. In geval van herroeping vergoeden wij alle betalingen van de koper, inclusief eventuele bezorgkosten (niet de retourkosten) ten aanzien van de auto, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag dat de ontbindingsverklaring ons heeft bereikt en wanneer de auto weer aan ons beschikbaar is gesteld, een en ander onder voorbehoud van hetgeen in artikel XVI en XVII van deze voorwaarden is gesteld.

6. Deze terugbetaling gebeurt via de betaalwijze die door koper voor betaling van de auto werd gehanteerd, tenzij gezamenlijk anders is overeengekomen.

7. Wij zijn gerechtigd om de door koper aan ons verschuldigde bedragen te verrekenen met de koopsom, welke wij in geval van herroeping aan koper zullen terugbetalen.

 

XX Verwerking van uw persoonsgegevens

1. In het kader van onze bedrijfsvoering verwerken wij uw persoonsgegevens en slaan wij deze op. Het gaat om:

● Contactgegevens (zoals: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer); en

● gebruiks- en autogegevens (zoals: afgenomen (onderhouds)diensten, kenteken, chassisnummer, tenaamstelling auto, onderhoudsgegevens, voorkeuren).

2. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

● om overeengekomen (onderhouds)diensten en producten te kunnen leveren, terugroepen en tegemoet te komen aan uw verzoeken;

● om onze dienstverlening te analyseren en te optimaliseren, ook door uw gegevens te combineren met andere relevante gegevens; en

● voor (direct) marketing- en sales doeleinden.

3. U kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

4. In ons privacy statement vindt u meer informatie over onze verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt.

XVIII Verstrekking aan derden

1. Uw gegevens worden voor de in lid 2 van dit artikel genoemde doeleinden verstrekt aan Pon’s Automobielhandel B.V. (de importeur van uw auto). Indien noodzakelijk vragen wij hiervoor uw toestemming.

2. Uw gegevens kunnen worden verstrekt aan de fabrikant en/of de importeur van uw auto voor het tot stand brengen van (digitale) diensten in relatie tot uw auto, voor ontwikkeling van efficiënte bedrijfsprocessen en voor het mogelijk maken van relatiebeheer tussen u, de fabrikant en de importeur van uw auto. Indien noodzakelijk vragen wij hiervoor uw toestemming.

3. In het privacy statement (online te raadplegen) van de importeur en de fabrikant van het merk van uw auto vindt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt.

 

XIX Toepasselijk recht en geschillen

1. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Behoudens geschillen met betrekking tot de fabrieksgarantie, waaromtrent in de garantievoorwaarden een aparte regeling geldt, zullen alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een aanbieding en/of overeenkomst, waarop de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, of van nadere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, worden berecht door de rechtbank in het arrondissement waarin wij onze statutaire vestigingsplaats hebben. Indien het geschil behoort tot de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank tenzij wij om ons moverende redenen er de voorkeur aan geven het geschiI te doen berechten door de volgens de wet bevoegde rechter. lndien het geschil wordt beslecht door een andere dan de volgens de wet bevoegde rechter, heeft de koper, indien hij consument is, het recht om binnen een maand nadat wij ons schriftelijk op dit beding hebben beroepen, voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

Versie 1 Juli 2022